Sa leje më takon gjatë dhe pas shtatznisë ?

Sa leje më takon gjatë dhe pas shtatznisë ?

Në bazë të ligjit për Sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë, periudha e përfitimit të lejes së lindjes është 365 ditë kalenderike, duke përfshirë një minimum prej 35 ditësh para dhe 63 ditësh pas lindjes së fëmijës. Për gratë që kanë më shumë se një fëmijë, periudha e përfitimit është 390 ditë kalendarike, me një minimum prej 60 ditësh para dhe 63 pas lindjes